MATEMATYKA - ALGEBRA
Funkcja liniowaFunkcję f określoną wzorem f(x) = ax + b dla x ∈ R, gdzie a, b ∈ R nazywamy funkcją liniową.

Wykresem funkcji liniowej f określonej wzorem f(x) = ax + b dla x ∈ R jest prosta.

Równanie prostej można zapisać w postaci y = ax + b, gdzie x ∈ R i a, b ∈ R.a - współczynnik kierunkowy prostej y = ax + b
a = tgα = (1800 + α) - gdzie α jest kątem nachylenia prostej y = ax + b do osi 0X
x = - b / a - miejsce zerowe funkcji y = ax + b, gdy a ≠ 0

Kątem nachylenia prostej l do osi 0X nazywamy każdy z dwóch kątów skierowanych α lub 1800 + α, których wspólnym ramieniem początkowym jest prosta PX, a ramionami końcowymi są odpowiednio półproste PA i PB (tangensy tych kątów są równe).