MATEMATYKA - ALGEBRA
Symbole i oznaczenia


PODSTAWOWE SYMBOLE I OZNACZENIA

V lub (alternatywa) _
AB
odcinek o końcach A i B
^ i (koniunkcja) ABpółprosta o początku A przechodząca przez pkt. B
~ nieprawda, że ... |AB| odcinek AB
wtedy i tylko wtedy, gdy ...
w
wektor "w"
jeżeli ..., to ... (implikacja)
AB
wektor o współrzędnych AB
zawiera się w ...
w, →
AB
długość wektora
należy do ... o (0,r) okrąg o promieniu "r" oraz środku "0"
{ ... } zbiór elementów k (A,r) koło o promieniu "r" oraz środku "A"
AxB iloczyn karteziański K (0,R) kula o promieniu "R" oraz środku "0"
<a;b> przedział domknięty obustronnie o końcach "a" i "b" S (A,R) strefa o promieniu "R" oraz środku "A"
(a;b) przedział otwarty o końcu "a" i "b" P(X) = X' X' jest obrazem X w przekształceniu P
= jest równy ... P-1 przekształcenie odwrotne do "P"
jest równy tożsamościowo P2oP1 złożenie przekształceń P2 oraz P1
w przybliżeniu jest równy ... Sl symetria osiowa względem "l"
suma zbiorów SA symetria środkowa względem pkt. A
iloczyn zbiorów Tw translacja o wektor "w"

x
dla każdego "x" (kwantyfikator ogólny) Oα obrót dookoła pkt. O o kąt α

x
istnieje takie "x", że (kwantyfikator szczegółowy) JsB jednokładność o środku B i skali s
a || b proste a i b są równoległe Df dziedzina funkcji
a ⊥ b proste a i b są prostopadłe D-1 zbiór wartości funkcji (przeciwdziedzina)
≮ABC kąt o wierzchołku B (kąt ABC) fmax największa wartość funkcji
≮|ABC| miara kąta ABC fmin najmniejsza wartość funkcji
|lα| odległość prostej l od płaszczyzny α (A) pęk prostych o wierzchołku A


ALFABET GRECKI

Α, α alfa Β, β beta Γ, γ gamma
Δ, δ delta Ε, ε epsilon Ζ, ζ dzeta
Η, η eta Θ, θ teta Ι, ι jota
Κ, κ kappa Λ, λ lambda Μ, μ mi
Ν, ν ni Ξ, ξ ksi Ο, ο omnikon
Π, π pi Ρ, ρ ro Σ, σ sigma
Τ, τ tau Υ, υ ypsilon Φ, φ fi
Χ, χ chi Ψ, ψ psi Ω, ω omega


LICZBY RZYMSKIE

Liczby naturalne Liczby rzymskie Liczby naturalne Liczby rzymskie Liczby naturalne Liczby rzymskie
1 I 2 II 3 III
4 IV 5 V 6 VI
7 VII 8 VIII 9 IX
10 X 20 XX 30 XXX
40 XL 50 L 60 LX
70 LXX 80 LXXX 90 XC
100 C 200 CC 300 CCC
400 CD 500 D 600 DC
1000 M 1500 MD 2000 MM

PRZYKŁAD

Chrzest Polski - 966 r. - CMLXVI;
Koronacja Bolesława Chrobrego - 1025 r. - MXXV;
Bitwa pod Grunwaldem - 1410 r. - MCDX;
Potop szwedzki - 1655-1660 r. - MDCLV-MDCLX;
Konstytucja - 03.05.1791 r. - III.V.MDCCXCI;
II Wojna Światowa - 01.09.1939 r. - I.IX.MCMXXXIX ...


WIELOKROTNOŚCI JEDNOSTEK PODSTAWOWYCH

Podwielokrotność Przedrostek Symbol Wielokrotność Przedrostek Symbol
10-1 decy d 101 deka da
10-2 centy c 102 hekto h
10-3 mili m 103 kilo k
10-6 mikro μ 106 mega M
10-9 nano n 109 giga G
10-12 piko p 1012 tera T
10-15 femto f 1015 peta P
10-18 atto a 1018 eksa E

JEDNOSTKI
Długość
1 km = 1000 m
1 m = 10 dm
1 dm = 10 cm
1 cm = 10 mm
1 km = 1000 m

1 in (cal) = 0,0254 m
1 yd (yard) = 0,9144 m
1 mi (mila morska) = 1852 m
1 mila amerykańska = 1853,25 m
1 mila lądowa = 1609 m
1 mila geograficzna = 7420 m

Powierzchnia
1 km2 = 100 ha
1 ha = 100 a
1 a =100 m2
1 m2 = 100 dm2
1 dm2 = 100 cm2
1 cm2 = 100 mm2

1 ha = 10000 m2
1 km2 = 1000000 m2

Objętość
1 m3 = 1000 dm3
1 dm3 = 1000 cm3
1 cm3 = 1000 mm3

1 ml (mililitr) = 1 cm3
1 dm3 = 1 l (litr)
1 hl (hektolitr) = 100 l

Masa
1 t = 1000 kg
1 kg = 100 dag
1 dag = 10 g
1 g = 1000 mg

1 q (kwintal) = 100 kg
1 oz (uncja) = 0,0283 kg
1 lb (funt) = 0,4536 kg

Czas
1 rok = 365 dni (366 co 4 lata w tzw. roku przestępnym) = 31536000 sek
1 doba = 24 h = 86400 sek
1 h = 60 min = 3600 sek
1 min = 60 sek